Donate

Thank you for your donation.Youtube Videos

Meseley Newsletter

ብድሆ ኣንጻር ኣተሓሳስባና

 

Published Date

 

40ትን 50ትን ነበረ ሰላማዊ ቃልሲ 60 ጀመረ ዕጥቃዊ ቃልሲ ኤር ናጽነ ኡላውነትን እዉ ዕላማ ናጽነት፡ መጀመ ክረጋገ ካብ ዘለዎ ናይ ህዝቢ ስለ ኾነ። ማለት ድማ፡ ቲካዊ ናጽት፡ በር ወይ ዕላ ቃልሲታት ስለ ዘይነ። ሓለፈ ናይ ኤር ቃልሲታት ከኣ ይነበሮን ስለዚ ህዝቢ ኤር ዘካየዶ ቃልሲታት ትሕ ዲሞክራሲ ንምርግጋጽ ነይሩ ማለትዩ። ዕጥቃዊ ልሲ ህዝቢ ትራ ድሕሪ ሕን መሪርን ጋድሎን ኽፋል ኣብ 1991 ክዛዘም ከሎ፡ ቀዳማይ ማለት፡ ዋጅ ጽነትን ውነትን ራይ ኢዩ ረጋጹ።


ድሕሪ
ናጽነት፡ ዱም ነበረ ክልተ ናይ ጋገሪ መድ ራይ፡ ዳይ ዲሞክራሲን ተሳፍነት ናተረስዐ ዱ። ንብዙሓት ግምት ብምእታ ክርአ ሎ፡ ይኹ ተጋልቲ ግበረሉ ነበረ (ንኮላ ዲሞክራሲ) ጋቢ መልሲ ክረ ከኣል በረ ይኹንበር፡ ይቐርብ ንዝነበረ ትን ዕዝማትን ጽን ኢልካ ሚዕካ ልቦና መልሲ ኩሉ ዘዕ በልማማ፡ ንፈ ናይ ስሓት/ምጥፋእ ዝብ ገት ራይ ዋሂዎ። ቃልሲ ተለ ነበረ ትካ ናይ ጽ፡ ሓበ ናይ ርካ ናይ ረባ ይኹ ናይ ርሑቕ ትን ዕማማትን ናይቲ ውድ ፍ፡ .  .  .  ዘተ፡ ሕጒ ቆላሕታ ስኢ

ወይ ሐ፡ ኤርራዊ ማም ዲሞክራሲ ውጢ፡ ዝብ ከም ኸውን ራጠርየ። ዝብል ተልዩ፡ ቲ፡ ኤር ዲሞክራሲ ሃገርና ትራ ካብ ኾነ ለም ርከብ በለጸ ዲሞክራሲ ስለ ሎና፡ ዲሞራሲ የድልን ዝብ ልዮ ካብ ኤር ዘሎ ኩነ ተጠቀቲን ናይቲ ስር ሎም ክርኣዩ ደልዩን ራይ ኢዮ ኦም ዙሕ ትር ዘይ ታዊ ካብ ኤር ኢዮ ስለዚ፡ ዲሞ ይነት ኤር ይነት የብሉ ዝብ ይነት (it is irrelevant) ስለዚ ድማ፡ የድሊዶ ዝብል ሕቶ፡ ገጽ ሕቶ ቅጥዒ ትግረኡ ሃብ ናይ ዘሎናዮ ግዜ ዋናዊን ጽን ሕቶዩ።

ብዝለየ ደረ ኹንምር፡ ትግ ወይ ልም ዲሞ ካብ ናይ ሓደ - ሒዙ ዳይ ኢዩ። ክልተ ዕሊ ጽሪ ሓደ ዩ። ማዊ ት፣ ማሕበ ጉጅት፣ ቲካዊ ትን ቲኡ ካብ ርከብ ተሓ ቅጥትን ምብልሓትን ሪዑ ትግበርዩ። ኤር ዲሞያዊ ጋገጽ ዑል ተክእሎ ሎ፡፡ ስለ ከኣ ኢና፡ ኻማትና፡ ዘሎ ጻብ ተሓለልና ንጋደል ዘሎና።

ድሆታትናን

ከም ኤርራው ቅድ ተገቲሮም ዕማማትና ስል ሚት ገጽና ምን ልን፡ ዝዓግቱና ዙሓት ቅፋ ና። ና፡ ሕ፡ ናይ ኤር ኢዩ። ሕግዙ ይን ዕኦም ትግ ቅጥዒ ስኣልን ከኣ

1. ነፍሲ ወከፍ /ውድብ/ሲቪካዊ ማሕበር/ምንቅስቓስ . . .ወዘተ፡ ቲካዊ በይ ሎ፡ ስር ሕ፣ መደ ማለት ፕሮ ናይቲ ተወደበ ማለትዩ። ሳብ ስር ግስን ቦቱኡ ቅዋማዊ ስር ረት ነናይ ውድ ቲካዊ ፕሮራም ንምትግ ዩ። ተነዲፉ ህዝቢ ()  ዝጸድቕ ቅዋም ግብሪ ውዕል፡ ፕሮማት ተቐሚጡ ጸንሕ። ናይ /  ቲካዊ ፕሮግማት ቅኑትን ይቅኑትን ዝብ ስሕሓ  ትህልላ  ግዜን /ልበትን ትር-ልቦ ኢዩ። ልዕሊ    ፡ናይ  ቲካዊ ውድ/ልፊ መደ/ፕሮ ፍለጥ ዲሞክራሲ ስር ተተ/ተመረተ ውዕል ስለ ኾነ። ቅድሚ ለ፡ ማለት ፕሮራም ግብሪ ዕድል ርካ ዘለዎ ረጃ ልነ ከየረገጽካን፡ ስራሕ ከም ከም ክቐርብ ኽኑይ

2. ብዝተወደበ ይኹ ውል ዲሞክራሲ ቃለስ ኤርራዊ ካል፡ ሓደ ናይ ዕላማ ክህዎን ከለልዮን ይግ ሃገር ናይ ዕላማ ልዩ፡ ኤር ተቓዋሚ ዘቃ ክኸዩ። ስለዚ፡ ኢዩ ኩሉ ኤርራዊ ናይ ዕላማ ይኑ ? ዝብ ሕቶ ናይ ልሲ ክረ ዘለዎ። ናይ መጀመ ድረኽ ቃልሲ ነቲ ኤር ቅዋ ማዊ ክራ ህሉ ፊኑ ሒዙ ዘሎ ስር ስ፡ ቀዳማይን ናይ ዕላማ ኪኸ ለዎ።

3. ቀዳ ስራ ናይ ቀዳ ክልለዩ ክኽ ብመረት ተለለየ ናይ መቃለሲ ዕላማ፡  ዕኡ ትግ ዩን ዘኽ ሊኻ ዕ። ቀዳት፡ ግዜ፡ ናይ ቃልሲታ ወከ ስርሓ መተተቲን ይኖም ዘገ ይግባ ንህ ስር ንም ቃለ ሎና ድረ/stage ንምቅላስ ናይ ቀዳምነትና ሎም ዝተርዑ ዕላ ሽቶትና ንም ድርቱ ሓድ ጽጽርን ትሕስ ልግ

4. ማምዑን ልዩን ያት ሊኻ ይ፡ በቶም ማምዑ ስራሕ፡ ነቶም ልዩ ሩብ ከኣ ፍልልያት ራዊ ዕላማትናን ቀዳምነትናን ከነ ልና፡ ዕብ ዕማም፡ ንዕኦም ይገበር ዝብ መልሲ የድልዮ። ከም ለየ ድሕረ-ይታ ሎና ናይ ሓዋሩ ትናን ትናን ልይ ክህወና ያዊ ኢዩ። ለየ ካዊ ተሓሳ ትን ው፡ ከም ሪን ገምን ዘይነ፡ ከም ጋን ዚን ይኑ ክርአ ዘለዎዩ። ነቲ ማዕናሉ ናይ ዕላማን ቀዳምነትን ንም በቶም ማምዑና ስለ ኾነ፡ ኦም ጹር ገዳሲ ኢዩ። ስርሕ ስር ዕንቅፋት ዝኽ ጥቢ ተልዮም ይኸ ይፍ ዘይተኢሉ ድማ ሓዙ ከም ዘለዎም ረዳ ጽሓሎም። ቶም ካብ ዝተለየ ለቲካዊ ትን ትን ዝብገሱ ፍልልያት ተገልጸ፡ ዙፋት ይኖም ጸንሑ። ስር ልዩ ቅዋማዊ ስር ቆመ ድማ፡ ቅዋም ዘፍቅዶ ቅጥዒ ወሪዶም ቐባልነት ክረ ዲሞክራሲ ሓድሕ ዳደሩ።

5. ስርሕ ቃልሲ ስርት፡ ተራ ቓልቦ ሃቦ፣ ዘሎናዮ ዋን ቃልሲ፡ ዕትበትን ተርኡ ልን። ሃልን ኖን፡ ብምል ተሳተፎ መጻ ሃገርና፡ ህዝቢ ርዊ ኸው ኢዩ። ትና ቦቱኡ ለዎ። ካብ ተማ ከማዕሎን ባእ ድማ፡ ቃልሲ ናይ መሪ/vanguard ክጻወትን

6. ስር ልዩ፡ ቦቱኡ ቀዋሚ ቅዋማዊ ስር ስረት ህሉ ገሪ ግዜ፡ ከም ካል ተወዱ፡ ከመይ ገር ከም ዘለዎ፡ ካብ ግዜ ቃልሲ ስር ትሒዙ ናይ ስራሕን ቅር ክግበረሉ እቲ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ተቓዋሚ ቲካዊ ሓይሊ በሮ ተርኡ ብም ጻወተ መድ ዝንጋዕ የብሉ ኽኻብን ስራሕን ተቓውሞ ትራ ስር ራይ ዘድበን ብም ናይዚ ስር ዘብቅዕን ኪኸ ዘለዎ በይኑ ሕመረት ቃል ይበልምበር ድሕሪ ጋስ ይዚ ስር ክጻ ዘለዎ ለዎ። ግዜ ገሪ ጋገሪ ዋን ዘየገድ ግዜቲ ዘለዎ፡ ካብ ልኪ ናብ ዲሞክራሲ ዘስግር ናይ ስኣልን፡ ልሙጽ ናይ ዕማም ሎ። ሕጂ ተቓውሞ ፍለጥ በይኑ ዘይነ፡ ከም ናይቲ ውሽጢ ቓውሞ ካል ይኑ ክርአ ሓደ ክፋል ናይ ጋገሪ ዋን ኢዩ ክኸውን ክህልዎ ኽእ ጽልዋን ተራን ዘየገድ ዝብሃል ቅር ጌሩ ጸን ግን ገዳዩ። ከኣ፡ ማይ ናይ ቃልሲ ክህ ዘለ ናይ ዕላትን ቀዳትን ዝዝረበሎም ሕቶት፡ ናይ ዋን ዕላትን ቀዳምነ ለዎም ክፍጡን ተየሎም ከኣል ቅር ሩሎም ሕን ዳሲ ኢዩ። ቅርጺን ትሕቶን ናይቲ ጽበዮ ቅዋማዊ ኣብ ገሪ ዋን ዕማማትን ፍጠር ትን ዙሕ ክጽሎ ኢዩ።

7. ኤርራዊ ተቓውሞ ማለት፡ ስደት ርከብ ተቓ ማለት ራይ ከም ዘይ ዘሎ ተቓውሞ፡ ናይቲ ፊሕ ትራዊ ቓውሞ ጻር ስርትዩ። ስቲ ርከብ ካል ኤር ተቓውሞ ር፡ ናይ ስር በርክቶን ህልዎ ኢዩ። ያዊ ለም ይኑ ተቓውሞኡ ኢሉ ክገልጽ ስለ ከም በይኑ ራይ ናይ ምርይን ጽን ግዜ ብቂ ኢዩ። ሐን ርክቶ ናይ ስርትን ዎ። ፊኑ ዘሎ ተቓዋማይ ኢዩ። ሓቂ ስለ ኾነ፡ ርከብ ተቓውሞ፡ ውሽጢ ርከብ ናይ ኻብ፡ ናይ ትሕግጋዝ ናይ ውህድን ዕማም፡ ሓደ ካብ ቀዳ ርዖን ዎ።

 

ኤር ቅስቓ ዲሞክራስን ትን ()

Pretoria, South Africa

25 March 2014