Donate

Thank you for your donation.Youtube Videos

Meseley Newsletter

ብድሆ ኣንጻር ኣተሓሳስባና

 

Published Date

 

1.1. ንህ ሃገርናን   ቅልላው ሸሚሙ ዝርክብ ግር ምቀት ድሕሪ ምምር

 1.2.  መዓባ ምልኪ  ሃገርና   ምልስ ኢልና መርሚ         ንዝረ መረዳእታ  ግምት ብምታው፣

 1.3. እቲ  ኤር  ቢድ ጸገማትን፡ መፍታቱን ጽኒዕና ንቱ ውን    ጽኑዕ እምነት ተበና፡ ርትራ  ራስያዊ    ሓባር ታትና ሃህድ ዘሎ ሚዕ

 1.4.  መሰረት   ዝስዕቡ ነጥታት  ሓባር ምምዕ ሕና፡

 2.  ሕግን ነትን ንሕና ተሳተፍቲ

 2.1.   ሃገርና ልና ሕግን ነትን  ይረገጽ ዝኾኑ   ብምንዛ

 2.2.    ሞንጎ ፖለቲያን ለታት ምን ሕሪ ምርግ ናጽ ሃገርናን            ነትን ብምርእ፣

 2.3.    ይምጽ ብሕጊ ይምቕድን ባህሊ  ቅድምን ድሕ ጽነት ትሒዙ  ብምንዛ

 2.4.  ንፖለቲካዊ በራ ባህላውን ብዙሕ ህዝ  ግምት የእተወ ልል ይጻ ፖለቲ ባህሊ  ብምርእ፣

2.5.    ህዝቢ ኤር ሕልምታትን ቢታ ብምላም ዓት ...  ደይ          ኢሉ ልና ሕግን ውነትን ክስነሉ ይኽእል ትራ ተኸተለ ምርዳ

 ነዞም   ባር ተሰማሚዕና

2.6.    ዘይውዋ  ሕን ቱር  ዙዝነት ልን ደረ  ራዊ ግሎት ንምው ብሓ ምስ

2.7.  ቪካውያ ፖለቲንን ምንቅስቓ ላይ ድማ  መንእሰያት ደቂ-ዮ፡ ያን ትን ረታትን ሲቪካ ሰተህሮታት እትታው ምሕያ

2.8.  ርት ሳት መሰረታው ሰብ መሰላትን ልና  ብርን ዝከላኸልን  ምሕ  ምስራሕ

3. ሰብ -ቁጠዊን  ሰብ መሰላት ቅልውላው

ንሕና ተሳተፍቲ

3.1. ንሃገራዊ ቁጠባ 

3.1.1.  እቲ ታተርያዊ ዓት ኣዕና ቁጠ ገባባትን ፖሊታት ምትትታ ህግደፍ ንቁጠባ ሃገር ብምግባቱ  ዜጋታት  ወጻኢ ሸር ንብረትን ብዘሕጋዊ መን ምምን ናይ መንእሰ  ልበት ብዘይ  ምምዝማዙ፡ ናይታ  ሕተ-ርጽን  ቁጠ ባለ  ህዝ ህርኩ ምሃዝነ ዓንውን ዝለምስን  ብምርእ፣

3.1.2.  እቲ ምል  ግዓዊ ሃ   ሃገር ታዊታት ብፍ   ናይ ደናዊ ላት ዝር ታዊ ብዘግሉነትን ተሓትነትን ዘማድር ግንዛ

ንሕና ነዞም ዝስዕቡ  ልእ ዕና

3.1.3.  ነዞም  ላዕሊ ጠቒሶም ለው ነጥታት ምልት፡  ጎሰጓ ብቅናን ሕግዝ ምእንቲ ድላይ መጽ ምርምርን ምክያድ፣

 4. በራ ቅልላው

 ንሕና፣ ተሳተፍቲ

 4.1 እቲ  ዓት  መሰረት ሕብረተሰብ   ሃዱ (ጠሮ  ቤን  ምብታን፡ ዕንወ ንፋግ መሰል ቤታዊ ህይት፣  ጊዜ  ጊዜ እንዳ ዝመ  ቅሉዕ ነት፡ እንዳ በየ ዝመ   ጠባ ተጸ መን ህርታዊ ላት  ተሃ  ን፡ ምድኻም  ትካላት ዘሎ ቢድ ስክፍታ ድሕሪ ምግንዛ

ንሕና  ዝስዕቡ  ልእ ተሰማሚዕና

4.2.      ኤር መንታዊ ፈታ ውን ብቲ እቲ  ዕዊተ እየ ብል የተሉ   ውድብ ሃገራት ቶታት ምለንዮምያዊ ምዕ ዕቱ መጽዕቲ ምክያድ።

4.3. ሰብኣዊ ቅልውላው

ንሕና ተሳተፍቲ

4.3.1.   ግዜ  ግዜ እንገደደ ዝኸይድ  ሰብ ቅልውላው ትራውያን፡ ላይ ድማ ደተኛታት ደዳ እሰ  ሃገራት ዑቕባ ኦም ደኛታት ዘይዃነን፡  ሊኦም ወር  ያት  ምጭ ሓደጋታ ንዚብና፡

ነዞም ዝስዕቡ  ልእ ተሰሚዕና

4.3.2.    ደተኛታት ብኣ መሰላት ንምባርን ንምሕ   ብቅና ርሓት ያድ መደብ ምውጻእ፣

4.3.3.   ምስ ተመሳሊ ታት ለዎም ኤር ዓለምለ ትን ባት ምግ  ሓባር ርሓት  ንሓ ድልዮም ኤር ደተኛታት ሕጋ

4.4. ቅልውላው ሰብ መሰላት

4.4.1.   ትሕቲ ታተራዊ ዓት እንዳ  መጽእ   ኤርውያን ምግ ሰብ መሰላት ተሓሰበና፣

4.4.2.   ምምስራ ሕግዝ ቲ፡ ንምግሃስ ሰብ ላት  መጽናዕ ንምክያድን ምስናድን ዕና

4.4.3.    ንሰብ መሰላት ልክት ብቅናን ጦን ንምባይ ምስ ሃገራውንን ውያን ዕከናት  ሕብ ግበ

4.4.4. ሃገራውያን   መሰላት   ምምስትን፡  ለምለኻውያን   ብኣዊ መሰላት  ሓቢ ሰርሑ ምግርን፣

5.   ዲሞክ

ንሕና ተሳተፍቲ

5.1 መሰታዊ ዲሞራስ ለውጢ  ምምጻእ ዝሕግዝ ትራተጂ  ድሕሪ ምግንዛብ፣

5.2.   ኣብተ ንዲሞክ ለውጢ ንምምጻእ ዝቃለሳ ለዋ ሓይልታት  ትን ጭታትን ለዎ ኣዕና  ድሕሪ ምርዳ

5.3.  መንጎ ኤር  ለውጢ ይልታት መራ ድልድል  ድላነቱ 

5.4  መንጎ  ሓይልታት  ሓባር መረዳእታን  ላማ ድነትን ምምዕባ ድላዪ ኾነ ሕሪ ትውል፡

5.5.  ኤርውያን ይቲ ዲሞራስ   ሓባር ቃልሲ  ምኻኑ ብምእማን፣

5.6.     ሃጓፍ ይፍጠር ምእን  ረብሓ ዝሕ  ያዊ  ምን ሓያል  ምም ለዎ ዓቢ  ድሕሪ ንዛብ፣

  ዝስዕብ ወሳታት ሊፍና

5.7.  ግሉነትን ተሓታ ለዎ    ሕታት ሕብረተሰ ህሉ ነተባብዕ

5.8.    ርሕ ያዊ ለው ንሓድነት ውያን ረጋ ሓላፍነታውን ንን መራ ዙሃን ምህናጽ ድሊ ብም

5.9 መንጎ  ዲሞክራስያያን ሓይልታት ዝህሉ ርድዳ ብሃናጺ መንገዲ ንም እል  ግርታት ፍሒ  ድላነት ብምርእ፣

5.10.   ያት ቃልሲ ንኹሉ ዝሓቁፍ  ዘለ ተሳት ህዝቢ ንምርግ ምጽዓ

5.11. ኤርትራውያን ንጻር ምል ስርዓት  ቅዋ መሰ 

5.12    ሕታትንመስ  ፖለቲ ለውጢ ምል  ለዎ ሓባራዊ  ኣብ  ያት ኽካየድ ምስራ ዕን፡

5.13.  መንታትን ጸለ ውልቀሰትን ብምጉ ንስዓት ህግደፍ  ወሽጢ ሃገር፡ ዞባውን ዓለምለ ጃታት ላዕን ምድን ርከብ ምግን፣

6.  መሰ ሕን ምህናጽ ሰላምን

 ንሕና ተሳተፍቲ

6.1.    ናይቲ  መንጎ ኤርትራውያን እንዓሞቐ ዝመ  ያት ምምልን ዘሎ ስክፍታ ምግንዛ

6.2.  ቅን ሳዕናት  ናይዚ  መንጎ ኤርትራውያን ዝረአ  ላይ  ድማ ኣብ ንዲሞራስያዊ የድ  ቃልሲ ለዎ ሉታዊ ጽልዋ ብዕ ድሕሪ ምምር

ሰለዚ ንሕና ተሳተፍቲ፡

6.3.   ቕዲሙን ሕሪ ለቲ ለውጢ  ትራ ምምጽኡን        ቅኑዕ     ድላዪ ምኻኑ ኣስሚርና

6.4.   መንጎ ኤርትራያን   ሉ፣   ኤርራው ረኮ ሓድነት  ንቡር ዝመ ሐይልን  መድረኽ ንል” ምስ ራሕ

6.2.    ዝሓለፉ ትን ዓመጻ ተን ብሰላምን ንምታሕ ዘኽእል መን ንምጣር፡   መጻኢ ዋም ኤር ንሃ  ተን ዓንቐጽ ሰፍር ለዎ  ቅሪብና

6.4. ነትን ተራን ውያን ላትን ባህላዊ ኣገባ ርቂ ብደረጃ  ምን።

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 ፕሪቶርያ ደቡብ 

 11   2014