Donate

Thank you for your donation.Youtube Videos

Meseley Newsletter

ብድሆ ኣንጻር ኣተሓሳስባና

 

Published Date

 

ንሕና ኤርትራውያን ክቡር ባህሊ ኣሎና። ጎረቤትና ክሓዝን ከሎ ሓቢርና ንሓዝን፡ መቅርብና ክሕጎስ ከሎ ድማ ሓቢርና ንሕጎስን ንዕልልንን። ኣማኢት ኤርትራውያን ስድራቤታት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከቢድ ሓዘን ይርከባ ኣለዋ። ኩሉ ኤርትራዊ ድማ ተሳታፊ ናይዚ ሓዘን ክኸውን ይግባእ።

ብምኽንያት ናጽነት ኤርትራ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ናይ ወጋሕ ትበል ለይቲ መደብ ተዳልዩ ከምዘሎ ሰሚዕናዮ ኣሎና። ናጽነት ኤርትራ ብኽቡር ብሕይወት ኣሽሓት ደቃ እያ ተረኺባ። እዚ መስዋእቲ ድማ ዜጋታታ እተኽብር ሃገር ንምህናጽ ድኣ እምበር ዜጋታታ እተሕስርን እተዋርድን ኤርትራ ንምትካል ኣይነበረን። 


ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንዲሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን (ኤምዲሰመ): ዝኾነ ኤርትራዊ ኣብዚ ተዳልዩ ዘሎ ጓይላ ከይሳተፍ ብትሕትና ይሓትት። እዋኑ እዋን ሓዘንን እህህታን እምበር፡ እዋን ሳዕስዒትን ዝላን ዳንኬራን ኣይኮነን።

 

ንስድራቤት መወቲ ድማ ጽንዓት ይሃብ!

 

ኤምዲሰመ
22
ግንቦት 2015