Donate

Thank you for your donation.Youtube Videos

Meseley Newsletter

ብድሆ ኣንጻር ኣተሓሳስባና

 

Published Date

ኣብ መኽፈቲ እቲ ናይ ሓዘን ስ-ስርዓት “ህልቂት ኤርትራውያን” እትብል ሓጻር ነቲ ኣብ ላምፐዱሳን፡ ምድረበዳ ሲናይን ኣብ ልዕሊ ኣሕዋትና ዝወረደ ዘስካሕክሕ በደል እተርኢ ሓጻር ፌልም ተራእያ። ተሳታፌ ድማ ነቲ ዘራኣዩን ዝተሰምዖን ክጻወሮ ስለዘይከኣለ ብብኽያትን ንብዓትን ኣልቂሱ። ብፍላይ ደቂ ኣንስትዩ ኣሓት እቲ ስነ-ስርዓት ተጀሚሩ ክሳብ ዝውዳእ ከብድኻ ብዝበልዕ ብኽያትን ንብዓትን ሰለ ህዝብን ሓዚነንን ኣልቂሰንን። ካብ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ዝተወከሉ መዘምራን ድማ ናይ ምጽንናዕ መዝሙራት ብምዝማር ንተሳታፋኢ ኣበራቲዖምን ጸሊዮምን። ሓደ ካብ ተሳተፍቲውን ነታ ድሕሪ እቲ ሓደጋ ብግረማይ ምሑር ዝተደርሰት “ኣይተርድእዎ ነደይ” እትብል ንልቢ ኣማኢት ተሳተፍቲ ዝተንከፈት ግጥሚ ኣንቢቡ።


ኣቕዲሙ እውን ብዕለት 05 ጥቅምቲ፡ ብዙሓት መንእሰያት ብሽምኣ ዝተሰነየ ናይ ሕልና ጸሎት ኣብ ፕሪቶርያ ኣካይዶም ነይሮም። ኣብ ከተማ ደርባን እውን ብተመሳሳሊ ኩሎም ኤርትራውያን ብሕብራት ብምእካብ ሓዘኖም ገሊጾም። ብሓፈሻ ኣብ ኩሉ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝነብር ኤርትራዊ በቲ ዘጋጠመ ከቢድ ሓደጋ ኣብ መሪር ሓዘን ኣትዩ የርከብ።

 

ጽንዓት ንስድራቤታትን መላእ ህዝቢ ኤርትራን!

ኤርትራውያን ተቐማጦ ደቡብ ኣፍሪቃ

  

14 ጥቅምቲ 2013

ፕሪቶርያ