Donate

Thank you for your donation.Youtube Videos

Meseley Newsletter

ብድሆ ኣንጻር ኣተሓሳስባና

 

Published Date

 

መለኸት ብሩህ ተስፋ መቓልሕ

መኣዲ ዘተ ትምህር ተብልሕ

ፈልፋሊት ሓሳባት ከም ማይ ጃሕጃሕ

ማቴዎስ ዳዊት ሰላምይንገስ ተሓሊኾም ብሞቑሕ

ብመግረፍቲ ይነብዑ ዝርንዛሕ

እዚ ለይትስ ደቀይ ክንደይኮን ይነውሕ

ንገሩኒ' መዓስ' ዝወግሕ?

 

ክሓተኪ' ኣነ መልስለይ ዘመን

ብቕኒት የማነ ባርያ ሜሎዲ ናይሓዘን

ኣበይ ኣቢልክዮም ኤማን ፍጹምን

ሓሪምክዮም ብርዕን ቀለምን

መጢኽዮም ንዒራዒሮ ተስፍኦም ክምህምን

ኔው በልዮ ዜና ዕረፍቶምሲ ኣይግድን

ቀውዒ ኣውጅሎም ጮራ ትስፍው እዋን!

 

ኣበይ ኣሎኺ በኹሪ ገዛ ሃገራዊት ሰቲት

ድምጺ ህዝቢ ናይ ፍትሒ ነጋሪት

ሰንድዮ ቃላት ናይ ጆሽዋ ናይ ዳዊት

ፈለግ ሓሳባቶም ኣይተጻዕደን ብሰንሰለት

እንተኸሓድዎም ናይ እከይ ሃዋርያት

ጥልመት 'ዚኣመሎም ሰብ ነውሪ በሃማት

ዝኽሮም ክነብር' ምሳና ንዘንትእለት

 

ትንግርቲዶ ክብሎ እዚ ናትክስ ጽጌናይ

ጽፈ ፊደላት ቃላትኪ ይርኣየኒ ኣብ ዓይነይ

ዘኪረዮ ከም ንህቢ ክዓስለኪ ዓሚልኪ ነባባይ

ንገርኒ ሰብ ኪዳንኪ ስኢነሎም ደሃይ

ዮሱፍ ፡ዘመንፈስ፡ ገብሪሂወት ኢልኪ ስመይለይ

ኢልክዮም' መስለኒ ውረስዎ ስመይ

ትሕቲ ምድሪ ክነብሩ ብዘይ ብርሃን ጽሓይ

 

ሓባሪት ኣኸዛ ግርማዊት ቀስተ-ደበና

ከምቀደምኪ ኩኒ ወረ ሃብና ወረ ፍልፍል ሰለሙና

ከመይ ኣለዉ በዓል መዳ ተሜ መተዓብይትና

ሓደራኺ መንፈሶም ከይስበር ከይደክም ሕልና

ዘይነጽፍ ንብዓቶም ሓንስስልና ቁስሎም ዘንንልና

ሃምን ሰርብን ይኹን ድምጺ ነጎዳ ኣስምዕና

መልሲ ምህለላና ብስራት ሒዝኪይ ኣክልበልና

 

ፍቕርን ሰላምን' ዊንታና

መሰልን ፍትሕን' ሃረርታና

ባዕሉ ፈጣሪ ምስ ዓለምና ዝዓደለና

ዲሞክራሲ' ልዕልና ሕጊ ዋሕስና

ጋዜጠኛታትና ፈቲሕኩም ክንዛረብ ክንካታዕ ግደፉና

ክንከውንወነን ቲሓሳብናን ምርጫናን ባዕልና

ክንነብር ብናጽነት ክብረት ኣብ ሃገርና

 

ተስፋኣለም