Donate

Thank you for your donation.Youtube Videos

Meseley Newsletter

ብድሆ ኣንጻር ኣተሓሳስባና

 

Published Date

 

ሕቶ፡ ሕራይ እምበኣር...ናይ ፈረንጂ ኣቆጻጽራ ስለዘይትፈቱ...ብኣቆጻጽራ ሓበሻ....ክራማት ከመይ ኣሎ... ብዙሕ ማይ ኣይሃረመን... ናይ ሕርሻ መደባት መንግስቲ እንታይ እዩ?

ኢሰያስ፡ ኣነ ዝፈልጦ የብለይን...ኣብ ከባቢ ኣስመራ ብዙሕ ኣይሃረመን ይበሃል ኣሎ...ኣብ ካልእ ሃሪሙ ይኸውን...ሓጽብታት ሰሪሕና... ማይ ኣዕሪቕና....መሬት ሰናን ኮይኑና.....ደሓር ትሕቲ ዲጋ ጌርካ ትኸይድ... ትኸይድ....ናበይ ንምብጻሕ እዩ... ብሓደ እግርና ከማን ደው ኣይበልናነ... ብሓፈሽኡ ኣብ ገምገም ኣሎና...መዓስ ንጽድፍ ኣነ ሕጂ ሎሚ ጽባሕ ክብለካ ኣይክእልን እየ፡፡

ሕቶ፡ እዚ ኣብ ኣስመራን ካልኦት ከተማታት ኤርትራ ዘሎ ናይ ማይ ሕጽረት ንምፍታሕ እንታይ ይሕሰብ ኣሎ?

ኢሰያስ፡ "ሓንቲ ኣግሂድና ጻዕዳ መገዲ ክንዛረበላ ዘሎና፡ ሰብ ናብ ማይ ዘለዎ ኢዩ ዝኸይድ እምበር ማይ ኣብ ሰብ ዘለዎ ክመጽእ የብሉን"... ነዚ ከም ሕጊ ከነታኣታትዎ ኢና... ስለዚ ድሕሪ ሕጂ ኩሉ ሰብ ስድርኡ ኮብኪቡ ናብ ሩባታት ኣስትይዎም፡ ሓጺብዎም ክምለስ ኣለዎ...እንተ ዘይኮነ ህዝቢ ካብ ከተማታት ወጺኡ ኣብ ደንደስ ሩባታት ክቕመጥ ኣለዎ... እዚ ናይ ኣስመራ ጉዳይ ንዓይ እንተሓቲትካ... ቀዳማይ ኣኮነን...ኣብ ካልእ ከባቢታት ህዝቢ ጎሮሮኡ ብጽምኢ ዝነቐጽ ብዙሕ እዩ...ስለዚ ንመን ተስቲ ማይ ቅድም? ንደቀይ... ንጀነራላት... ኮለነላት...ሚኒስትራት...ሰብ ከኣ ግድን ማይ ጥራይ ክሰቲ የብሉን፡ ጸባ፡ ዊስኪ፡ ቢራ፡ ጽሟቕ ነቲ ጸገም ከቃልሎ ይኽእል እዩ ባሃላይ እየ። ካልእ ኣማራጺውን፡ ብደልሚ፡ ጅርባ፡ ጀሪካን ተስኪምካ ማይ ክመጽእ ይኽእል'ዩ፡ እንተዘይኮነ ኩሉ ህዝቢ ኣስመራ ኣድጊ ገዚኡ ማይ ክጓርት ይኽእል'ዩ።

ሕቶ፡ ኣገልግሎት ጥዕና... ዜጋታትና ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ክሕከሙ ይኸዱ ኣለው... ሕጽረታት ንምፍታሕ እንታይ መደብ ኣሎ?

ኢሰያስ፡ በዓል መን'ዮም...እንታይ ሓሚሞም... ከይዓጥቁ ድዮም... ናይ ብሓቂ እንተሓሚሞም ማይጨሎት ዘይከዱሉ ምኽንያት እንታይ እዩ....ብዙሓት ደርዓንቶ... ዓዲ ራእሲ...ከይዶም ሓወዮም... ስለዚ ንደገ ክትሕከም ምኻድ ሕንቃቐ እዩ... ደሓር ከኣ ኣብ ማይ ጨሎት እኩል ማይ ክሰትዩ ይኽእሉ... በርበረ ጸሊም፡ ሽንፋእ፡ ኣባዓከ ምጥቃም እውን ሓጋዚ እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ክብሎ ዝደሊ እውን ጠንቆልቲ ሃገርና ተራኦም ክጻወቱ'ዩ....ሃለቃ በርሄ ናይ ዓዲ ያቆብ ክሊኒክ ክኸፍት ኣለዎ... ሓካይም እውን ድሕሪ ሕጂ ብተለቪዥን ኣገልግሎት ክህቡ ኣለዎም...

ሕቶ፡ ኣገልግሎት ኤለክትሪክ ተዳኺሙ እንታይ'ዩ ጉዱ?

ኢሰያስ፡ ኣብ ቅልውላው ኣትዩ ኣሎ... ኣብ ጊዜ ናጽነት 120 ሜጋዋት ነይሩ ድሕሪ ዕስራ ዓመት ትሕቲ ፍርቂ ጎዲሉ... ቅልውላው ኢና ነማሓድር ዘሎና... ክንጻወሮ ኣሎና... ሚልየነም [ናይ ኢትዮጵያ] ዳም ክሳብ ዝውዳእ... ናይ ሕርጊጎ ዓንዩ እዩ... ድሓር ከኣ ዓቐብ ስለዝኾነ እቲ ሓይሊ ኣብ መገዲ ይውዳእ እንዳኾነ... ዝኾነ ኾይኑ ንሕና ብዙሕ ሓይሊ ኤለክትሪክ ኣይድልየናን'ዩ...እንታይ ክንገብረሉ....

ሕቶ፡ ናይ ኣባይቲ ፕሮጅክታትከ ከመይ ይኽይድ ኣሎ?

ኢሰያስ፡ ኩሉ ፈሺሉ እዩ... እዚ ዝተሰርሐ ከማን ገዛውቲ ኣይባሃልን'ዩ... ፕላን ዝበሃል ኣይነበረናን... ኣብ ወጻኢ ዘለዉ ኤርትራውያን ሳክትዮም ገንዘቦ ዘጥፍኡ ዘሎዉ... ብሕጂ ንሓስቦ ዘሎና ኩሉ ኣብ ከተማታት ዘሎ ህዝቢ ኣብ ገጠራትን... ባዓትታትን ፋሕ ምባሉ እዩ....

ሕቶ፡ ብትምህርቲ'ኸ ከመይ ንኽይድ ኣሎና?

ኢሰያስ፡ ኣይንኸይድን ኢና ዘሎና.... ንቑልቁል ኢና ነንሸራትት ዘሎና....እዙ ሓድሽ ካሪኩለም ካብቲ ጓሓፍ ናይ ወዲ ገራህቱ ካሪኩለም ኣይሓይሽን እዩ... ተስፋ የብለን...

ሕቶ፡ ናይ ዕደና ኣታዊታት ኣበይ ተውዕሎ ኣሎኻ?

ኢሰያስ፡ እንታይ ገደሰኩም....ብኣሃዝ ክዚረብ ኣይደልን'የ... ብቃላተይ ግን ንህዝቢ ክጥብር እኽእል... ድሕሪ ሕጂ ከምዝታት ኣይትሕተቱኒ... ካብ ማዕድናት ተስፋ ኣይትግበሩ...

ሕቶ፡ ጽርግያ'ኸ?

ኢሰያስ፡ ኩሎም ናይ ቅጥራን ጽርግያ ጊዜኦም ኣብቂዖም እዮም፡ ሓደስቲ ብሓበላ... መንሱራ... ኣቑርደት.... በረኻ በረኻ ጌርካ ተሰነይካ..... እዚ ድማ ንገሊአን ከተማታት ንምቕታል እዩ... ምእንቲ ቀረብ ማይ ከይሓታና... ኩሉ ኣብ ወረቐት ሲኢለዮ ኣለኹ........

ሕቶ፡ ወደባትን ኣይራፖርትታትን'ከ?

ኢሰያስ፡ ወደብ የብልናን... ንዓለም ዘደንቕ ወደብ ክንሰርሕ ኢና...  መዓስ ኢና ነተግብሮም እንተኢልካ.. ኣብ ወረቕት ምስ ተወደአ... ቀለም ክሳብ ዝደርቕ... ፕሪንት ክትገብሮ... ድሕሪኡውን ክሳብ ትጥርዞ... ጊዜ ክወስድ ይኽእል... መዓልቦ ነፈርቲ ኣብ ባጽዕ'ዩ ክህሉ ዘለዎ... ጠንቂ ሽግርና ኣስመራ እያ... ነፈርቲ ኣብ ባጽዕ ነዳዲ ኣየድለይንን እዩ... ብማይ ጨው እየን ዝኸዳ...

ሕቶ፡ እዚ ኣስመራስ ካን ኣይትፈትዋን ኢኻ?

ኢሰያስ፡ ድልየትካ ክትንትን ትኽእል ኢኻ...እቲ ሓቂ ግን... ኣነ ነስመራ ዘይኮንኩ ንህዝቢ ኣስመራ'የ ዝጸልኦ... ለማኒ ህዝቢ...ማይ፡ ኤሌክትሪክ፡ ገዛ...ትራንስፖርት... ክብል...

ሕቶ፡ ምሕደራና ከመይ ኣሎ?

ኢሰያስ፡ መሪቱ... ሊቫጆ የድልዮ ... ምምዕርራይ ክንገብረሉ ኢና... ገለ ቦታታት ህዝቢ የብሉን ኢልና... ኣማሓደርቲ ከይመደብናሉ ጽኒሕና፡ ሕጂ ግን ዋላ ጥርሑ በረኻ ይኹን ምምሕዳር ክንገብረሉ ኢና፡ እቲ ኣግራብ፡ ኣእማንውን ሃብቲ ሃገር ስለዝኾነ...ንዘደስከልናዮ እውን ናብኡ ንምድቦ... ሃገር ከምዚ ጌርካ'ዩ ዜመሓደር....ዜርካ ዜርካ ግን ዛሮ እዩ...

ሕቶ፡ ህዜባዊ ሰራዊት ንምንታይ ኣድለየ?

ኢሰያስ፡ "ህዜባዊ ሰራዊት መሰረት ዶክትሪን ናይዚ ሃገር'ዩ"... ድሕሪ ሕጂ ኣብዚ ሃገር ኩለ ሰብ ቆልዓን ሰበይትን ክዓጥቕ እዩ... እቲ ኩለ ህዝብና ሰራዊት እዩ ንብሎ ዝነበርና ነዚ እዩ... ህዝቢ ኤርትራ ሙጃህዲን ጌርናዮ ኣሎና እንተበልኩ... እቲ ምዱብ ሰራዊት መሽሚሹ እዩ፡ ትሮፓ ነቒሑ.. ኣነውን ክኣምኖ ኣይክእልን እየ... ዳርጋ ብኣሜሪካ'ዩ ዜእዘዝ እንተበልካ ምግናን ኣኮነን... ነዚ ህዝባዊ ሰራዊት ከምዘይነቅሕ ኢና ክንገብሮ...

ሕቶ፡ ጭውያ ኤርትራውያን ከመይ ትርእዮ?

ኢሰያስ፡  ዝተወደበ እዩ... ካብ ቀደም ዝጸንሐ እዩ...ኤርትራ  ዜጋታታ ንሰደድ...ተረፍ  ሸሓኒ ከልምጹ ዝስደዱ መንእሰያት... ዘሻቕል ኣይኮነን። ኣዘዝቲ ሰራዊትና ረቢሖም ኢልካ ከተማርር ቅቡል ኣይኮነን... ዓስቢ ኣገልግሎቶም'ውን ኣይከውንን እዩ... ኤርትራውያን ጨወይቲ ግብሪ እንተኸፊሎም ንረብሓ ሃገር እዩ... 

ሕቶ፡ እንታይ ድኣ እዝም ኣምባሳደራትካ ሃገርና ሓሊፉላ እዩ ምዕባሌና ይውንጨፍ ኣሎ ዝብሉ...?

ኢሰያስ፡ ዓጃዋት በሎም፡ ከዘናግዕዎ ኢሎም'ዮም ነቲ ህዝቢ እምበር እቲ  ሓቂስ ተስፋ ዝበሃል የለን....

ሕቶ፡  እሞ ድሕሪ 22 ዓመታትሲ ተስፋ የሎን... እንታይ ዲኣ ትገብሩ ኔርኩም/ኣለኹም?

ኢሰያስ፡ ንጨርም...  

ርእይቶ፡  እዝጊ..ኦኦ....መሃረነ...ካብዚ ድቕድቕ ጸልማት ኣውጸኣነ......

 

ተስፋኣለም