Donate

Thank you for your donation.Youtube Videos

Meseley Newsletter

ብድሆ ኣንጻር ኣተሓሳስባና

 

Published Date

"ዝሑል ወይ ምዉቅ ብዘይ ምዃንካ ካብ አፈይ ጡፍ ክብለካ እየ።" አብ ቁርአንውን ተመሳሳሊ ሓሳብ ይህሉ ይኸውን ዝብል እምነት አሎኒ።


እዚ ዘይምግዳስ፡ እንታይ ገደሰኒ፡ ሸለልትነት፡ ፍሉጥ መርገጺ ዘይብሉ አከያይዳ ንባዕሉ ንሞት ዘቃልዕ ሓደገኛ ባህርይ ምዃኑ ንግንዘብ። ስለምንታይ ሓደ ሰብ ላንጋላንጋ ይኸውን ዝብል ሕቶ ክምለስ ዝግብኦ ሕቶ እኳ እንተኾነ፡ ንሎሚ ከካፍለኩም ደልየ ዘለኹ ሓሳብ ግና፡ ዝበዝሐ ክፋል ሕዝቢ ኤርትራ በዚ ካብ ኩሉ ሕማማት ዝኸፍአ ሓደገኛ ሕማም፡ "ሕማም እንታይ ገደሰኒ" ተለኺፉ ከምዘሎን፡ እቲ አውራ ዝከፍአ ነገር ድማ በዚ "ሕማም እንታይ ገደሰኒ" ተለኺፉ ምህላዉ ዘይምፍላጡ እዩ።

 

ከም ናተይ (ምሉእ ዘይኮነ) ትዕዝብቲ፡ ኣብ ስደት ዝነብር ሕዝቢ ኤርትራ ብመንጽር እዚ አብ ሃገርና አጋጢሙ ዘሎ አደራዕ ዝህቦ ዘሎ ግብረ መልሲ ኣብ አርባዕተ ቀጸላታት ክኽፈል ይኽእል። እቶም ቀዳሞት ወገን፡ አሚኖሙሉ ንመንግስቲ ዝድግፉ፡ ካልአይ ብዝተፈላለየ ረብሓ ንመንግስቲ ዝድግፉ፡ ሳልሳይ ተቓወምቲ መንግስቲ፡ ራብዓይ ጉጅለ እንታይ ገደሰኒ እዮም። እቲ አብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ክፋል ሕብረተሰብ ኣብ ናይ ባርነት ኣርዑት ተቆሪኑ ስለዘሎ ኣብዚ ትዕዝብቲ እዚ ከተእትዎውን ኣጸጋሚ እዩ።

 

ደገፍቲ መንግስቲ (አሚኖሙሉ)


እዞም ኣብዚ ምድብ ዝምደቡ ሰባት፡ መንግስቲ ጉድለት ከምዘለዎ እኳ እንተፈለጡ፡ እንተኾነ ግና መንግስቲ ካብኡ ዝሓይሽ ስራሕ ክገብር አይክእልን እዩ ዝብል እምነት አለዎም። መንግስቲ እንታይ ዘይገበረ፡ መጀመርያ ኣብ ኩናት፡ ድሓር ከኣ ኣብ "ኣይ ኩናት ኣይሰላም" ሃዋህው ስለዘሎ፡ ሕቶ ምርጫ፡ ዴሞክራሲ፡ ምጥያስ ሰራዊት ግዚኡ ኣይኮነን ይብሉ። ኩሉ ጊዜ ኣብ ተጠንቀቕ እንተጸናሕና ይምረጽ ወያኔ ሃገር ነበረያነበረት ከይገብራ ዝብል ስክፍታ አለዎም። ወዲ አፎርቂ ናይ ዘበንና ዝበልሐ መራሒ(መሲሕ) ስለዝኾነ፡ ንሱ ዝበላ ኣብ ባይታ ኣይትወድቅን እያ፡ ስለዚ ብምሉእ ልቦም ይስዕብዎ ማለት እዩ።
እዞም ኣብዚ መደብ እዚ ዝምደቡ ሰባት፡ ጌና ካብ ድቃሶም አይተበራበሩን ዘለዉ። ነቕኒቑ ዘይኮነስ ጎቲቱ ዘተንስኦም ዝደልዩ እዮም። ናይ ግዜ ባቡር ጠንጢናቶም ክትከይድ ምዃና ኣይፈለጡን ዘለዉ። ቁጽሮም ውሑዳት እዮም ብሓርፋፍ ገምጋም ሓሙሽተ ካብ ሚእቲ ይኾኑ ይኾኑ።

 

ደገፍቲ መንግስቲ (ብረብሓ)


እዚኣቶም ገለ ረብሓ ከይጎድሎም ኢሎም ንመንግስቲ ዝድግፉ እዮም። መኣስ ፈቲና ኴንና ዘይ ጤሳ መሬት ክንረክብ ኢልና ኢና፡ ዘይ ስድራና ክንርኢ፡ ክረምቲ ዓድና ኬድና ከነዕርፍ፡ ተዛዊርና በለስ በሊዕና ክንምለስ ብምባል ኢና ንመንግስቲ ንድግፍ፡ ኣብ ናይ መንግስቲ መደባት ድማ ንሳተፍ ዘለና ዝብሉ እዮም። እቶም ዝገደዱ ከኣ ካብ መንግስቲ ገለ ናይ ገንዘብ ጉንዖ እንዳረኸቡ ኣብ ናይ መንግስቲ ሕቡእ ስራሕ ዝተጸምዱ ክኾኑ ይኽእሉ። እዚኦም 'ውን ቁጽሮም ኣዝዩ ውሑድ ኮይኑ ብገምጋም ዓሰርተ ካብ ሚእቲ ንበሎም።

 

ተቓወምቲ መንግስቲ


እዞም ጉጅለ እዚኦም፡ ናይ ፖለቲካ ውድባት፡ ሲቪካዊ ማሕበራትን ግለ ሰባትን ዘጠቓልል ኮይኑ፡ ንመንግስቲ ብዝተፈላለይ መልክዕ ዝቓወሙ ዘለዉ እዮም። ገለ ናይ ተቓውሞኦም አገባባት ንምጥቃስ፡ ብመልክዕ ሰሚናር ሰባት ብምጉስጓስ፡ ብመርበብ ሓበሬታ ኢንተርኔት ጽሑፋት ብምዝርጋሕ፡ ኣብ ኢንተርኔት መኣዲ ዘተ ብምድላው፡ ብሰላማዊ ሰልፊ፡ ብሬድዮ፡ ቲቪ፡ ወዘተ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ምግሃስ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላትን ሕጊ ኣልቦነትን ዝቃወሙ እዮም። ቅዋም ይተግበር፡ ፓርቲታ ይመስረታ፡ ምርጫ ይገበር፡ ብሕጊ ዝግዛእ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ይተኸል ዝብሉ እዮም። እዚኦም ከኣ እስከ ዓሰርተ ሓሙሽተ ካብ ሚእቲ ንበሎም።

 

ጉጅለ እንታይ ገደሰኒ


እዞም ጉጅለ እዚኦም እቲ ዝበዝሐ ክፋል ኣብ ስደት ዝርከብ ሕዝቢ ኤርትራ (ብገምጋም ሱሳ ካብ ሚእቲ) ዝሓቆፈ ኾይኑ፡ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣይ ደገፍቲ ኣይ ተቓወምቲ፡ ላንጋላንጋ ዘለዉ እዮም። እቶም አብ ላዕሊ ኣይ ምዉቅ ኣይ ዝሑል ዝተባህሉ እዮም። ዋላኳ ንምንታይ ከምኡ ኾይኖም ዝብል ሕቶ ካብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝተፈላለየ መልሲ ክወሃቦ ዝኽእል እንተኾነ፡ ገለ ገለ ሓፈሻዊ ምኽንያታት ክጠቅስ ክፍትን።

 

. ቅድሚ ሕጂ ዝተቓለሱ እንታይ ረኺቦም፡ ( ካምፓላ "ኣቦታትና ተቃሊሶም እንታይ ረኺቦም" ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ መሰለይ ዝጸሓፎ ጽቡቅ ጌሩ ነዞም ጉጅለ እዚኦም ገሊጽዎም ኣሎ።)
እዞም ጉጅለ እዚኦም ተስፋ ዝቆረጹ እዮም። ቅድሚ ሕጂ ኣቦታትና፡ ኣዴታትና፡ ኣያታትና፡ ዓበይቲ ኣሕዋትና ኣሓትና ተቓሊሶም እንታይ ረኺቦም። ወይውን ኣብዚ ዝሓለፈ ሃገራዊ ክተት ከቲቶም ዝነበሩ እሞ ኩነታት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ሕርሕራይ ጌሮም ዝፈልጡ፡ ጸበል ባርነት ወፍሪ ዋርሳይ ይከኣሎ ክሳብ ጸላዕላዕ ዝብሎም ዝሰተዩ ክኾኑ ይኽእሉ። ስለዚ ቃልሲ ፍጊዕ ዝበሎም ዓይነት ክንብሎም፡ ቶባእ ድሕሪ ደጊም... ዝበሉ ገጽ ዝኾነ ዓይነት ቃልሲ ኣየርእየኒ ዝበሉ ሰባት እዮም። ሓንሳብ ተዓሺና ኢና፡ ድሕሪ ሕጂ ግና ፈጺምና ኣይንዕሾን ዝብል መርገጺ ዝሓዙ ሰባት እዮም። ቃልሲ ክሳራ ጥራሕ እዩ ኢሎም ዝደምደሙ እዮም።

 

. ኣነ እንታይ እሞ ክገብር እኽእል እዞም ጉጅለ እዚኦም ኣነ ተቓዊመ ኣይተቓዊመ ዘምጽኦ ለውጢ የለን ዝብል እምነት ዘለዎም እዮም። መንግስቲ ከምዚ ይብድል ኣሎ ኢልካ ናይ ዝጸሓፍካ፡ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ዝገበርካ፡ እሱራት ይፈትሑ ኢልካ ናይዝገዓርካ ዋላሓንቲ ዘምጽኦ ለውጢ የለን ዝብል መርገጺ ዘለዎም እዮም። ኣብዚ ናይ ሃገርና ኩነታት፡ ተቓዊምካ ለውጢ ከተምጽእ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ተቓዊምካ ኣይተቓዊምካ ኩሉ ሓደ እዩ ይብሉ። ነብሶም ኣነኣኢሶም ዝርእዩ፡ ምስ ከምኦም ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ሓቢሮም ለውጢ ከምጽኡ ከምዝኽእሉ ዘይበርሃሎም ዓይነት ሰባት እዮም።

 

. ዝረብሑ ተቓወምቲ የለዉን (ኩሎም ሓደ እዮም) ኩሎም ተቓወምቲ ይኹኑ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ሓደ እዮም። ኩሎም ንጠቕሞም እዮም ዝቃለሱ እምበር ንሕዝቢ ሓልዮም ኣይኮኑን። ንስልጣኖም እዮም ዝቃለሱ። ስለዚ ንሕና እንታይ ገደሰና ናቶም መጋበሪ ንኸውን ዝብል ዓይነት እምነት ዘለዎም እዮም። ኣብ ስደት እኳ ብቀንጠመንጢ እንዳተባእሱ ሕብረት ክገብሩ ዘይከኣሉ ከመይ ጌሮም ሃገር ክመርሑ ይክእሉ። እቶም ተቓወምቲ ካብዚ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ኣይሕሹን እዮም፡ ስለዚ "ካብ ዘይትፈልጦ መልኣኽ፡ ትፈልጦ ሸይጣን" ዝብል መርገጺ ዘለዎም ዓይነት እዮም። ብኹነታት ተቓወምቲ ተስፋ ዝቆረጹ እዮም።

 

. እዞም ተቓወምቲ እንታይ እዩ ዕላማኦም ዕላማ ናይዞም ተቓወምቲ ፈጺሙ ዘይርድኦም ሰባት እዮም። ብዛዕባ ፖለቲካ ዘይግደሱ ክንብሎም። እዞም ተቓወምቲ እምበር ሰብ ፈላልዮሞ ይብሉ። እዞም ዓይነት ሰባት እዚኦም ካብ ክውንነት ርሒቆም፡ ኣብ ናይ ድቃስ ዓለም ዘለዉ፡ ነቲ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ግፍዒ ዋላ ዘየቕለቡሉ እዮም። በቲ ሓደ መዳይ ከኣ፡ መንግስትን ሃገርን ፈላልዮም ክርእዩ ዘይክእሉ እዮም። ንመንግስቲ ምቕዋም ከም ንሃገር ምኽሓድ ጌሮም ዝርድእዎ እዮም።

 

. ተበለጽቲ እዞም ጉጅለ እዚኦም ደይ መደይ ኢሎም ፍሉጥ መርገጺ ክሕዙ ዘይደልዩ ሰባት እዮም። ምስ መንግስቲ ደገፍቲ መንግስቲ ይኾኑ፡ ምስ ተቓወምቲ ከኣ ጸላእቲ መንግስቲ ኮይኖም ዝቐርቡ ሰባት እዮም። ወይ ከኣ ንገለ ረብሓ (ንኣብነት ከም ስደተኛታት ተቐባልነት ንኽረኽቡ ዝሕግዞም ናይ ኣባልነት ወረቐት ንምርካብ) ኢሎም ንተቓወምቲ ዝድግፉ፡ ወረቐት ምስ ረኸቡ ኸኣ ምስ ኤምባሲ ጽግዕግዕ ዝብሉ ክኾኑ ይኽእሉ። ገሊኦም ከኣ ከይፍለጡ ብድሕሪ መጋረጃ ኮይኖም ክቃወሙ ዝደልዩ እዮም።

 

. ፍርሒ ዘይገደፎም ኦ... ሻዕብያ ዋላ ኣብዚ ኮይኖም ከማን የረኻኽቡልና፡ ሓለንጊ ሰውራ ነዋሕ እያ ትብል ሓረግ ጌና ካብ ልቦም ዘይወጸት እያ። ወይ ከኣ ኣነ እንተተቓዊመ ስድራይ ገለ ከይብልዎም ዝብል ፍርሒ ዘለዎም እዮም። እዚ ፍርሒ እዚ መበገሲ ዘለዎ እኳ እንተኾነ (ብፍላይ ኣብ ሱዳን ንዘለዉ ኤርትራውያን) ግና መጠኑ ዝሓለፎ ፍርሒ የጃጅወካ እዩ። ንሻዕብያ ከም ሓደ መሎኮታዊ ሓይሊ ዘለዎ ምፍራሕ ሚዛን ምስሓት እዩ።

 

. እንታይ ገደሰኒ ኣነ ጥራሕ እንቛዕ ወጻእኩላ እምበር፡ ናይቶም ተሪፎም ዘለዉ ከኣ መዋጽኦ ይፍጠረሎም። ንዓይ ዘገድሰኒ ኣይኮነን። ሕጂ ኣነ ዘገድሰኒ ከመይ ኢለ ናብራይ የመሓይሽ፡ ከመይ ኢለ ብሰላም ሕወተይ ይመርሕ ጥራሕ እዩ እምበር ቃልሲዶ፡ ንመንግስቲ ምቅዋምዶ፡ ኤሽ ወኤሽ... ንዓይ ዝምልከት ኣይኮነን። ሃገሮም ገዲፍናሎም ኣለና ዝደለዩ ይግበርዋ ዓይነት ዝመርገጺኦም እዮም። ኣነ እንተኽኢለ ስድራይ እሕግዝ፡ ወይውን ኣሕዋተይ ካብ ኤርትራ ከምዝወጹ እገብር፡ ብዛዕባ ካልእ ግን ዘገድሰኒ ኣይኮነን ዝብል መርገጺ ዘለዎም እዮም።

 

ፈውሲ ዘይብሉ ሕማም እዚ ኣብ ላዕሊ ክዝርዝሮ ዝፈተንኩ "እንታይ ገደሰኒ" ዝመለለይኡ መርገጺ ናይ ዝበዝሑ (ልዕሊ ሱሳ ካብ ሚእቲ ዝኾኑ) ኣብ ስደት ዝርከቡ ኤርትራውያን እምበኣር ብፈውሲ ዘይርከቦ ሕማም ክምሰል ይከኣል። መበገሲ ናይዚ ሕማም እዚ ክንፈልጦ እኳ ኣገዳሲ እንተኾነ፡ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ ግና ከም ሕማም ክንቅበሎ የድልየና። ሓሚምና ምህላውና ክንፈልጥ የድልየና። እኳ ድኣ ኣዝዩ ሓደገኛ ሕማም። ቀልጢፍና ፈውሲ እንተዘይረኺብናሉ ከኣ ብውሽጢ ውሽጢ ኣማሲኑ ክቐትለና እዩ። እዚ "እንታይ ገደሰኒ" ዝብል ኣተሓሳስባ ምስ ሕማም ጋንግሪን ክመሳሰል ይኽእል።

 

ሕማም ጋንግሪን ከም ናይ በዓል ሞያ ዘይኮነ ብተራ ኣገላልጻ፡ ገለ ክፋል ኣካላትና ዘመሽምሽ ሕማም እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ከኣ ሓደ ሰብ ገለ ሓደጋ ምስ ኣጋጠሞ እቲ ዝቆሰለ ኣካሉ ኣብ ግዚኡ ግቡእ ሕክምና እንተዘይረኺቡ፡ ወይውን እቲ ንኣካል ወዲ ሰብ ዘድልዮ መግብን ኦክሲጂንን እንተዘረኺቡ እቲ ዝቆሰለ ኣካሉ ይመውት ማለት እዩ። ንኣብነት እግሩ ተመን ዝነኸሶ ሰብ፡ እቲ መርዚ ናብ ኩሉ ኣካሉ ከይብተን ኢልካ ደም ምዝውዋር ክሳብ ዝስእን ካብ መጠን ንላዕሊ ቀጥ አቢልካ እንተኣሲርካዮ፡ እቲ ንኣካልና አገዳሲ ዝኾነ ምግብን ኦክሲጅንን ናብቲ ታሕተዋይ ክፍሊ ኣካል ምሕላፍ ይስእን እሞ እቲ ታሕተዋይ ክፍሊ ኣካል ይመውት ማለት እዩ። ኣይግበሮ እዚ ኩነታት እንተኣጋጢሙ እታ ሓንቲ መፍትሒ ኦፐረሽን ጌርካ ነቲ ታሕተዋይ ኣካል ካብቲ ዘይሓመመ ኣካል ወሲኽካ ምቁራጽ ጥራሕ እዩ።

እዚ "ሕማም እንታይ ገደሰኒ" ቀልጢፍና እንተዘይቆሪጽናዮ ልክዕ ከም ሕማም ጋንግሪን ቀስ እንዳበለ ክቐትለና እዩ። ክገድፈካ ተመኒካ ኣይገድፈካን እዩ፡ ፈቲኻ ጸሊእካ ነቲ ዝሓመመ ኣካል ቆሪጽካ ክትኣልዮ ኣለካ። እቲ ኣውራ መለለዪ ናይዚ ሕማም እዚ ግዜ ዘይህብ ምዃኑ እዩ። መጠን ስጉምቲ ከይወሰድካ ዝተደናጔኻ፡ መጠኑ ድማ እቲ ሕማም ናብ ኩሉ ኣካላት እንዳስፋሕፍሐ ይኸይድ። እቲ ክሳራ እንዳገደደ እዩ ዝኸይድ። ንሕና ኤርትራውያን ድማ ነዚ "ሕማም እንታይ ገደሰኒ" ቀልጢፍና ካብ ልብና ኣውጺእና ዓቅምና ዝፈቕዶ ስጉምቲ እንተዘይወሲድና እቲ ኣብ ሃገርና ዝወርድ ሓደጋ መጠኑ እንዳዓበየ ክኸይድ እዩ።

እንታይ ድኣሉ እቲ መፍትሒ

እቲ ናይ መጀመርያ መፍትሒ መብዛሕትና ኣብ ስደት ንርከብ ኤርትራውያን በዚ "ሕማም እንታይ ገደሰኒ" ተለኺፍና ምህላውና ምእማን እዩ። ከምዝሓመመካ እንተዘይኣሚንካ ሓገዝ ናይ ሕክምና ክትሓትትውን ኣይትኽእልን ኢኻ። ካብዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቅሱ ጉጅለታት ኣበይናይ ጉጅለ ነብስኻ ትምድባ?

ካብቶም "ተቓወምቲ" እንተዄንካ፡ ኣጆኻ ተስፋ ከይቆረጽካ ቀጽል። እቲ መዓልታዊ ዘጋጥመካ ሓጐጽጐጽ ከጉድመካ ዘይኮነ መሊሱ ከብልሓካ ኣለዎ። ልዕሊ ኹሉ ክስራዕ ዘለዎ ሕዝብኻ ምዃኑ ግና ዘይምዝንጋዕ። ከምቶም ምእንቲ እዛ ሃገር ዝሓለፉ፡ ብሽምዓ እንምስሎም ስውኣት፡ ንሕዝቢ ከተገልግል ድኣ እምበር ብሕዝቢ ክትግልገል ኣይትጸበ። ንሕዝቢ ኣነ እፈልጠልካ ትብሎ እንተዄንካ ግና ካብቲ ትቓወሞ ዘለኻ ሻዕብያ መለሳ የብልካን።

ካብቶም "ቅድሚ ሕጂ ዝተቓለሱ እንታይ ረኺቦም" ዝብሉ እንተዄንካ፡ ሓቅኻ ዝረኸብዎ የብሎምን ብጀካ ውሑዳት። ፈቲኻ ጸሊእካ ግና ካብ ቓልሲ ክትሃድም ኣይትኽእልን ኢኻ። ምኽንያቱ እቶም ዝእሰሩ፡ ዝግፍዑ፡ ዝቕተሉ፡ ዝጠምዩ ዘለዉ ወለድኻን፡ ኣሕዋትካን፡ ኣሓትካን ስለዝኾኑ። ዝወረደካ ኣደራዕ ስለዝኾነ፡ ነዚ ኣደራዕ ፊት ንፊት ክትገጥሞ ጥራሕ እዩ ዘዋጽኣካ። ዘይተርፈካ ጋሻ ኣጥቢቕካ ስዓሞ እዩ ነገሩ።

ካብቶም "ኣነ እሞ እንታይ ክገብር እኽእል" ዝብሉ እንተዄንካ፡ ሓቕኻ ንስኻ በይንኻ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ። ምስ ካልኦት ከማኻ ዝበሉ እንተሓቢርካ ግና ለውጢ ከተምጽእ ትኽእል ኢኻ። ነብስኻ ኣይተነኣእስ። ካብ ጻጸ ተምሃር። ንሓደ ካብ ነብሶም ብኣማኢት ዕጽፊ ዝዓቢ ብሕብረት ተሰኪሞም ወይ ጐሲሶም ናብ ጉድጓዶም ከእትውዎ ከለዉ ኣይረኣኻን ዲኻ።

ካብቶም "ዝረብሑ ተቓወምቲ የለዉን" ዝብሉ እንተዄንካ፡ ሓቅኻ ሕማቃት እዮም ግና ካባኻ ኣጸቢቆም ይሕሹ። ምኽንያቱ ብዓቕሞም ገለ ይገብሩ ኣለዉ። ንስኻ እንተተሓዊስካዮ ግና ዝሓሸ ደንበ ተቓውሞ ክኸውን እዩ።

ካብቶም "ዕላማ ናይ ተቓወምቲ ዘይርድኦም" ወገን እንተዄንካ፡ ተበራበር፡ ተንስእ፡ ውሕጅ ይወስደካ ኣሎ፡ በቲ ገደል ከይጸደፍካ ከለኻ ነብስኻን ነብሲ ስድራኻን ኣድሕን።

ካብቶም "ጉጅለ እንታይ ገደሰኒ" እንተዄንካ፡ መሲሉካ ድኣ እምበር ኣጸቢቑ እምበር ይግድሰካ። እግርኻ ጋንግሪን ሓሚሙ ከሎ ከመይ ዘይግድሰካ። እንተዘይኮነ ግና ነብስኻ ኢኻ ተዓሹ ዘለኻ።

ካብቶም "ተበለጽቲ" እንተዄንካ ዝብለካ የብለይን ምኽንያቱ ተበላጺ ባህርዩ ክቕይር ቀሊል ስለዘይኮነ።

ካብቶም "ፍርሒ ዘይገደፎም" እንተዄንካ 'ውን ፈሪሐ ንዝበለካ ትባዕ ኣይትበሎ እዩ ነገሩ። ግና ምስ ተባዓት እንተተሰሊፍካ እዚ ናይ ፍርሒ ሕማም ክገድፈካ ተስፋ እገብር።

መደምደምታ
ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ነገር እንተልዩ፡ እቶም ንመንግስቲ ብፍሉጥ ዝድግፉን ዝቓወሙን መርገጺኦም ስለዘፍለጡ ክድነቁ ዝግብኦም እዮም። ዘሰክፈካ ግና ናይቶም ሓዲገ መዲግ ዘለዉ፡ "ጉጅለ እንታይ ገደሰኒ" ዝተባህሉ እዩ። እዞም ጉጅለ እዚኦም ከኣ ሰብ ኣይፈትዎም እዝጊ ኣይፈትዎም። ካብ ኣይምዉቅ፡ ኣይዝሑል ይሰውረና ፈጣሪ ኩሉ-ኣለም።

 

ኢያሱ
ደቡብ ኣፍሪቃ


ሰነ 2009